GMP Logistics & Transport GMP+ certyfikat Szkolenia kierowców GMP Plus certyfikacja GMP+ transport pasz i zbóż
www.gmpplus.pl
HACCAP

GMP plus

haccap

Wymagania standardu GMP+ dla różnych form transportu zbóż i pasz oraz przechowywanie

  • GMP+ B4 Transport (nowość od 2013 r.)
  • GMP B4.1 – Transport drogowy pasz dla zwierząt (stosowany tylko do 31.12.2012 r.);
  • GMP B4.2 – Fracht morski (na bliskie odległości) i wodny transport śródlądowy;
  • GMP B4.3 – Zasady dobrej praktyki higienicznej dla wodnego transportu śródlądowego;
  • GMP B4.4 – Fracht dalekomorski.

Zakres i odniesienia normatywne

W tym punkcie standardu zidentyfikowane zostały dodatki niezbędne do opracowania systemu GMP B4:

  • GMP+ BA5 Minimalne Wymogi Dotyczące wczesnego Ostrzegania
  • GMP+ BA10 Minimalne Wymogi dla Zakupów
  • GMP+ BA14 Minimalne Wymogi dla Transportu Drogowego (uchylony od 01.03.2013 r.).

Zakres stosowania GMP+ B4

Standard GMP Plus B4 transport przeznaczony jest dla firm zajmujacych się organizowaniech przewozu ładunków pomiędzy certyfikowanymi firmami (GMP+ B4 - spedycja) oraz dla podmiotów fizycznie wykonujących transport drogowy i kolejowy zbóż i pasz.

GMP+ B4 transport certyfikat transportu zbóż

Wymagania dla transportu

System bezpieczeństwa pasz.

Ten punkt normy określa podstawowe wymagania w zakresie świadomości i odpowiedzialności kadry zarządzającej, systemu kontroli jakości HACCP, sposobu ustanawiania, prowadzenia i zarządzania dokumentacją systemową. Ten punkt normy opisuje również wymagania dotyczące sprzedaży, zakupów, transportu i magazynowania materiałów paszowych.

Odpowiedzialność najwyższego kierownictwa.

W tym miejscu zawarte są szczegółowe wymagania w zakresie odpowiedzialności kadry zarządzającej w systemie zarządzania, w szczególności ustanawiania polityki bezpieczeństwa, planowania systemu, jego oceny w oparciu o prowadzenie cyklicznych przeglądów zarządzania. Punkt 5 reguluje również zasady dotyczące komunikacji wewnętrznej w systemie zarządzania.

Zarządzanie zasobami.

Wymagania tego punktu określają zasady zarządzania zasobami firmy, w tym: personelem i infrastrukturą.

Środowisko pracy.

reguluje kwestie dotyczące środowiska pracy, a także identyfikacji i identyfikowalności transportowanych pasz i materiałów paszowych oraz wymagania dla komór transportowych.

Proces kontroli.

Określa zasady dotyczące kontroli procesu w tym związane z planowaniem działań, opisywaniem wymagań dotyczących transportu i ich przeglądu przed podjęciem zobowiązania transportu. Standard w tym punkcie wskazuje właściwe zasady dotyczące komunikacji z klientem. Specyfikuje on również zasady dotyczące kontroli nad procesem transportu, utrzymania środków transportu w odpowiednim stanie technicznym i czystości, jak również prowadzenia zapisów w procesie transportu i podejmowania działań korygujących w przypadku występowania niezgodności.

Pomiary, analiza i doskonalenie.

Określa wymagania w zakresie utrzymania i doskonalenia systemu GMP B4.1, w tym zasady prowadzenia audytów wewnętrznych, weryfikacji systemu, wprowadzania działań zapobiegawczych i korygujących, jak również specyfikuje wymagania w zakresie procedury systemu wczesnego ostrzegania..

Więcej