Nowe wymagania w ISO 9001:2008 Różnice między ISO 9001:2000, a ISO 9001:2008 W miejsce certyfikatów, których ważność wygasa w 2009 r. Opublikowanie normy PN-EN ISO 9001:2008 nowy certyfikat wystawiony zostanie po audicie recertyfikacyjnym
iso 9001 systemy jakości
Wymogi ogólne Wymogi ogólne ISO 9001:2008 Wymogi dokumentacji Kierownictwo Odpowiedzialność Kierownictwa i satysfakcja Klienta Polityka Standardów

EHEC

Wdrażamy ISO 9001 system zarządzania jakością

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2008

Ofertę zaprojektowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością kierujemy do wszystkich przedsiębiorstw, które chcą uzyskać poprawę ekonomiczną opartą na zadowoleniu Klientów i wysokiej jakości produkcie.

W systemie ISO 9001:2008 wymagane jest ocenianie zadowolenia klienta, jakości wyrobów i usług, efektywności i produktywności procesów, stopnia wykonania celów przedsiębiorstwa czy organizacji. Do wykonania takiej oceny ISO 9001:2008 wymaga wdrożenia systemu miar i wskaźników, tak aby decyzje podejmowane były w oparciu o fakty.

ISO wymaga również zaangażowania ze strony pracowników, ich współuczestnictwa i współodpowiedzialności za osiąganie celów przedsiębiorstwa. Efektem stosowania zasad systemu jakości zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 powinna być poprawa ekonomiki i umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku.

Korzyści z posiadania sytemu zarządzania jakością ISO 9001

  • Poprawa efektywności gospodarowania
  • Poprawa skuteczności i sprawności zarządzania
  • Poprawa konkurencyjności
  • Poprawa jakości wyrobów i usług
  • Elastyczne dostosowanie się do wzrastających wymagań klientów
  • Lepsze wykorzystanie potencjału kadry i pracowników
  • Udowodnienie stosowania i spełnianie międzynarodowych standardów jakości

Jak wdrażamy system zarządzania jakością ISO 9001:2000?

Realizując projekty wdrażania systemów zarządzania ISO 9001:2008 zwracamy szczególną uwagę na właściwe dobieranie konsultantów do specyfiki przedsiębiorstwa. Nasi konsultanci, oprócz wiedzy z zakresu systemów zarządzania jakością, wiedzy i doświadczenia menedżerskiego, muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenia branżowe, związane z działalnością przedsiębiorstwa czy organizacji, w której wdrażany jest system zarządzania ISO 9001:2008. Realizowane przez nas projekty wdrożeniowe cechuje indywidualne podejście do możliwości rozwoju przedsiębiorstwa w aspekcie uwarunkowań gospodarczych i prawnych. Nasi konsultanci realizują projekty na zasadzie partnerskiej współpracy z kierownictwem, kadrą i pracownikami przedsiębiorstw i organizacji. Wycenę kosztów wdrożenia ISO 9001 oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego – kliknij ++++. (haccp_form.html) Proces prac wdrożeniowych prowadzony jest w etapach, w których niezmienne są: 1. Audit wstępny. Badanie i ocena aktualnego systemu prowadzenia działalności pod kątem dostosowania do spełnienia wymagań normy ISO 9001:2008, 2. Opracowanie harmonogramu prac wdrożeniowych na podstawie dokonanej oceny, 3. Szkolenia kierownictwa, kadry i pracowników, 4. Opracowanie strategii, polityki jakości i celów przedsiębiorstwa 5. Identyfikacja procesów i powiązań między poszczególnymi procesami, 6. Modelowanie procesów. Ustalenie celów, miar i wskaźników w procesach, 7. Projektowanie dokumentacji systemowej, 8. Uruchomienie prac wdrożeniowych, opartych na zespołowej pracy naszych konsultantów i powołanych zespołów wdrożeniowych, 9. Szkolenie auditorów wewnętrznych, 10. Weryfikacja wdrożonego systemu i przygotowanie do procesu certyfikacji. Zgłoszenie systemu do certyfikacji w wybranej jednostce certyfikującej związku z otwarciem rynków światowych dla produktów. Oferujemy wszystkie niezbędne czynności i szkolenia wymagane do wdrożenia ISO w branży spożywczej i paszowej: • audit wstępny, • szkolenia dla kierownictwa oraz pracowników, • zaprojektowanie systemu jakości, • pomoc przy tworzeniu dokumentacji systemu jakości, • nadzór nad procesem wdrażania systemu ISO, • wdrożenie systemu zarządzania jakością, • pomoc konsultacyjna przy wyborze firmy certyfikującej, • kierowanie systemem jakości w firmie, • wykonywanie o auditów, • wykonywanie działań korygujących i zapobiegawczych. Szkolenia i konsulting dla firm prowadzimy wg wzajemnych uzgodnień w terminach dogodnych dla wdrażającego. Okres wdrażania systemu w dużej mierze zależy od uzgodnionego wcześniej harmonogramu oraz wielkości Państwa firmy. ISO 9001 jest międzynarodowym standardem dla systemów zarządzania jakością. Określa zasady kontroli nad pracami, czynnościami w celu uzyskania pewności co do jakości prac, czynności świadczonych na rzecz klienta i jego wymagań. Wdrożony system ISO 9001 poprawia efektywność pracy pracowników, określa ich zadania, obowiązki i szczegóły odpowiedzialności. Przyczynia się również do obniżenia kosztów w firmie poprzez zwiększenie produktywności, identyfikację produktów, kontrolę nad reklamacjami. W efekcie zmniejsza się marnotrawstwo pracy, zasobów. Poza tym klienci i ich oczekiwania są spełniane zgodnie z oczekiwaniami. W przypadku wdrażania systemu ISO 9001 należy: - określić przedmiot działań; - zaproponować cele; - określić politykę jakości; - przeprowadzić audity wewnetrzne; - utworzyć księgę jakości; - przeprowadzić certyfikację. Certyfikacja systemu nie jest obowiązkowa, gwarantuje jednak że firma posiada efektywny system jakości, który został potwierdzony przez zewnętrznego auditora. Certyfikat podnosi prestiż firmy na rynku krajowym i międzynarodowym. W tym zakresie firmę wspomagają doradcy, którzy profesjonalnie doradzą przy wprowadzaniu wymagań normy PN-EN ISO 9001:2008. Wycenę kosztów wdrożenia ISO 9001 oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego – kliknij ++++. (haccp_form.html) .

Więcej