system haccap w przemyśle spożywczym i paszowym rozporządzenie 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych wdrożenie haccp instrukcji księga plan audyty wewnętrzne haccp, inspekcje, weryfikacja dokumentacji szkolenia wewnętrzne z haccp ghp gmp dla pracowników, gastronomii, przemysłu, piekarni
haccp-polska.pl
krytyczny punkt kontroli KPK CCP analiza zagrożeń

bezpieczeństwo żywności

system hacap w przemyśle spożywczym, paszowym, gastronomii oraz handlu środkami spożywczymi, transport, catering

System HACCP (analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli)

Oferujemy Państwu kompleksowe wdrożenie systemu HACCP, w oparciu o prawodawstwo Polskie i UE lub zgodnie z nową normą PN-EN ISO 22000:2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego i paszowego.

System HACCP jest wymogiem prawnym zgodnie z:

 1. wymogami art. 5 rozporządzenia (WE) 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych - przedsiębiorstwa produkujące lub wprowadzające środki spożywcze do obrotu (w tym dodatki do żywności)
 2. wymogami rozporządzenia (WE) 853/2004 ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (produkcja mięsa, wędlin, drobiu, ryb, jaj, mleka, itp.).

Nasza oferta wdrożenia i szkoleń z HACCP:

 1. Przeprowadzenie audytu wstępnego, który ma na celu zbadanie aktualnej stanu Państwa firmy w kontekście wymagań systemu HACCP
 2. W oparciu o audyt przeprowadzimy wszelkie działania umożliwiające wdrożenie systemu bezpieczeństwa żywności lub pasz (doradztwo technologiczne, prawne, itp.)
 3. Szkolenie kierownictwa oraz pracowników firmy zgodnie z wymogami przepsiów prawa
 4. Przygotujemy całość dokumentacji wymaganej przez organy kontroli urzędowej (sanepid i weterynaria) oraz jednostki certyfikujące.
 5. Końcowym etapem będzie przeprowadzenie audytu wewnętrznego HACCP mającego na celu przygotowanie firmy do certyfikacji i utrzymywania systemu HACCP.

System HACCP wdrażamy w oparciu o:

 • Przepisy prawa polskiego i unijnego - ustawę o bezpiczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 ze zm.), rozporządzenia 852/2004, 853/2004 i 183/2005 i inne (więcej),
 • Normę ISO 22000:2006 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - wymagania dla wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego (więcej),
 • Standard BRC Global Standards - British Retail Consortium (więcej),
 • Standard IFS - International Food Standard (więcej),
 • Wytyczne WHO/FAO Codex Allimentarius (Basic Text on Food Hygiene - annex to CAC/RCP 1-1969, rev. 4, 2003),
 • National Standards Authority of Ireland (NSAI) (Irlandia) IS 343: 2000 Food Safety Management Mark,
 • Food and Drug Administration - FDA (więcej).

Wdrożenie i utrzymanie HACCP daje gwarancję bezpieczeństwa żywności. Co niesie ze sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstw tj. zaufanie klienta do marki, zgodność z prawem. W firmie system HACCAP umożliwia czytelny przegląd procedur związanych z produkcją lub obrotem żywnością oraz jasno określa odpowiedzialność za dane procesy. Dzięki temu zmniejsza się koszty związane z błędami.

W celu uzyskania wyceny systemu HACCP oraz dodatkowych informacji prosimy o wypełnienie formularza.

Świadczymy również usługi pomocnicze dotyczące oznakowania żywności – (klinkij).

Zasady systemu HACCAP:

 • Zasada 1 (art. 5 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) 852/2004) - Identyfikacja zagrożeń i opisanie środków zapobiegawczych. Należy utworzyć zespół, który będzie odpowiedzialny za wszystkie działania podejmowane podczas tworzenia, wdrażania i utrzymania systemu. Sporządzić blokowy schemat procesu technologicznego, a po jego zweryfikowaniu wypisać wszystkie możliwe zagrożenia biologiczne (bakterie, wirusy, pasożyty), chemiczne (naturalne toksyny, związki chemiczne, pestycydy, metale ciężkie, pozostałości środków myjących) i fizyczne (szkło, metal, elementy opakowań) występujące na poszczególnych jego etapach oraz związane ze stosowanymi surowcami, dodatkami i materiałami. Następnie należy oszacować istotność zagrożeń i opisać środki kontrolne umożliwiające opanowanie zagrożeń istotnych dla bezpieczeństwa żywności.
 • Zasada 2 (art. 5 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) 852/2004) - Identyfikacja krytycznych punktów kontroli (CCP) Zespół HACCP powinien zidentyfikować tzw. krytyczne punkty kontrolne (CCP), tj. wszystkie miejsca w procesie technologicznym, w których do zagwarantowania bezpieczeństwa żywności jest niezbędne opanowanie (kontrola) występujących tam zagrożeń. Do identyfikacji CCP zaleca się stosowanie jednego z wielu tzw. drzewek decyzyjnych.
 • Zasada 3 (art. 5 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) 852/2004) - Identyfikacja limitów krytycznych Dla każdego CCP należy ustalić tzw. limity (granice) krytyczne oznaczające takie wartości mierzalne środków kontrolnych, których nie można przekroczyć, ponieważ jest to jednoznaczne z utratą bezpieczeństwa wyrobu gotowego.
 • Zasada 4 (art. 5 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) 852/2004) - Ustalenie systemu monitorowania CCP Każdy CCP powinien mieć ustalone wymagania odnośnie sposobu i częstotliwości odczytywania i zapisywania wartości środków kontrolnych (tzw. monitorowanie CCP) oraz osoby odpowiedzialnej za te działania.
 • Zasada 5 (art. 5 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) 852/2004)- Określenie działań korygujących Należy opracować procedury działań korygujących, które muszą być podjęte, gdy monitorowanie wykaże przekroczenie ustalonych granic krytycznych. Konieczne jest także wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za podjęcie tych działań. Działania korygujące powinny zawierać sposób przywrócenia kontroli zagrożeń w CCP, a także sposób postępowania z produktem, który został wyprodukowany, gdy ustalone granice krytyczne zostały przekroczone.
 • Zasada 6 (art. 5 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) 852/2004) - Ustalenie procedur weryfikacji systemu Należy opisać sposób sprawdzania poprawności funkcjonowania systemu. System taki, opisany w formie procedury, może opierać się na wynikach badań mikrobiologicznych produktów końcowych lub reklamacjach. Zalecanym sposobem weryfikowania systemu jest wykonywanie tzw. audytów wewnętrznych systemu.
 • Zasada 7 (art. 5 ust. 2 lit. g) rozporządzenia (WE) 852/2004) - Ustalenie procedur zapisów : Dokumentacja i zapisy systemu HACCP stanowią dowód zapewnienia bezpieczeństwa żywności, dlatego należy opracować procedury sporządzania, prowadzenia, przechowywania i nadzorowania wszystkich dokumentów i zapisów systemu HACCP.

Wycenę kosztów wdrożenia HACCP oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego więcej

Internetowy zakup wzorcowej dokumentacji (instrukcji, procedur GHP i GMP oraz systemu HACAP więcej